Wednesday, April 3, 2013

विन्या म्हणे आता

विन्या म्हणे आता ,
बोलू नये काही 
कृतीच प्रवाही ,
होवो द्यावी ||

विन्या म्हणे आता 
घ्यावे सांभाळून
 जाणून बुजून 
नेणीवांना ||

विन्या म्हणे कर
कृती उपकारी 
कृष्णास बासरी 
नेओ द्यावी ||

विन्या म्हणे मन 
चंचल चपळ 
त्यास धावपळ 
करू द्यावी ||

विन्या म्हणे मना 
बांधू नये फार ,
जडतो आजार 
जोखडाचा ||

1 comment:

गोष्ट असेल छोटीशी ..

गोष्ट असेल छोटीशी .. पण त्याचीही कथा करतील.. तु सुस्कारे सोडशील साधे.. लोक त्याचीही गाथा करतील ..१ शिस्तभंगाचे कलम लागेल तुझ्या बटांना ......