Wednesday, April 3, 2013

विन्या म्हणे आता

विन्या म्हणे आता ,
बोलू नये काही 
कृतीच प्रवाही ,
होवो द्यावी ||

विन्या म्हणे आता 
घ्यावे सांभाळून
 जाणून बुजून 
नेणीवांना ||

विन्या म्हणे कर
कृती उपकारी 
कृष्णास बासरी 
नेओ द्यावी ||

विन्या म्हणे मन 
चंचल चपळ 
त्यास धावपळ 
करू द्यावी ||

विन्या म्हणे मना 
बांधू नये फार ,
जडतो आजार 
जोखडाचा ||

1 comment:

कमीनी कौम

देवा, डॅडु कसे आहेत रे आता देवाआनंद बरोबर बसले असतील न हसत ? किंवा तुरा त्याचा जवळुन आहेत बघत ? आठवत का देवा तुला किती उपास तपास ...