Saturday, May 19, 2012

शर


तुला माझ्या नावाने येतो काय गं अजुन ज्वर ..?
माझ्या नावचा तुला रुततो काय गं अजुन शर..?

तळ्याकाठचा नीरज फ़ुलतो काय गं ओंजळभर..?
लाजाळुसा लाजकाटा येतो काय ग देहभर..?

पहाटेचा केशरसडा घेतेस ना भरुन उरात..?
माझा स्पर्शाभास होतो काय गं अजुन फ़ुलात..?

दवभिजला मोगरा बहरतो का गं वेण्यात अजुन ..?
काजळचिंब पाउस पसरतो का डोळ्यात अजुन..?

मृगजळी होकाराची अजुन आहे थोडी आशा..
काष्ठरेघी नकाराची अजुन उतरत नाही नशा...

अजुन येत असेल ना आभाळहुंदका दाटुन मनात..?
अजुन घेत असशील ना पृथापदर ओढुन जनात..?

कुणी,कुठे,कसे,काय,कशाला,किती विचारु अजुन अजुन..?
वचन दे आता, स्वप्नदेशी या नाही येणार पुन्हा फ़िरुन..


विनायक
१/१/२०१२

No comments:

Post a Comment

उत्तान कविता

आधी कविता लक्षात रहायची..एकदम बरोबर ठिकाणी सापडायची.. तीच्या बटांत मिळायची..तर कधी खळीत धडपडायची.. आधी कविता मानेला हिसका देउन मस्त ...