Thursday, June 22, 2017

माझिया गल्बता तू खलाशी !

गझलियत गवसते थोर खाशी ,
ठेच सानीत जेव्हा तळाशी !

झेप मी घेतली उंच गगनी
जोडता नाळ माझी तुझ्याशी !

प्रश्न नाही कुणाचा मनाशी
उत्तराची अपेक्षा जनाशी ..!

मागणे हेच आता कृपाळा
बोलणे होऊ दे अंतराशी ..!

थंड रक्तास ऐकव विनायक ,
षंढ नाते तुझे 'निर्भया'शी !

घोर माझ्या शिडाला कशाचा ?
माझिया गल्बता तू खलाशी !


विनायक

No comments:

Post a Comment

कमीनी कौम

देवा, डॅडु कसे आहेत रे आता देवाआनंद बरोबर बसले असतील न हसत ? किंवा तुरा त्याचा जवळुन आहेत बघत ? आठवत का देवा तुला किती उपास तपास ...