Thursday, June 22, 2017

आसवे

जाळते हुंकार झाली आसवे ..
जाळण्या तैयार झाली आसवे ..

हासण्या सोकावली कैफात ती ..
पापण्यांना भार झाली आसवे..

वाटले राहीन शृंगारा विना ..
मोजका शृंगार झाली आसवे ..

राहता ती याद थोडी वेदना ..
मोजताना फार झाली आसवे ..

लाजता काव्यास माझ्या हासता ..
गाजता चीत्कार झाली आसवे ..

योजनेला अंत येऊ पाहता ..
शेवटी आभार झाली आसवे ..

#Vinayaki

No comments:

Post a Comment

कमीनी कौम

देवा, डॅडु कसे आहेत रे आता देवाआनंद बरोबर बसले असतील न हसत ? किंवा तुरा त्याचा जवळुन आहेत बघत ? आठवत का देवा तुला किती उपास तपास ...