Thursday, June 22, 2017

Soulmate

तो म्हणाला photo पहिले तुझे ,
छान हसतेस ..
मी पुन्हा तशीच हसले ..
म्हणाला तुझा ड्रेस ही छान होता ..
मी म्हणाले "धन्यवाद !"
म्हणाला ,हे नेहमीचे आहे
की त्या फोटोत काही विशेष ?
मला कळलेच नाही ...
त्याने पुन्हा विचारले ,
तू नेहमीच इतकी जवळ असतेस त्याच्या ?
आणि इतकी हसतेस ?
मग माझ्या डोक्यात प्रकाश..
(अन भविष्यात अंधार !!)
मी म्हणाले ,
तू तितक्या जवळ आलास की कळेल ,
.
.
.
.
(मागे चिमटा काढला की असंच हसू येतं ).
.
विनायक

No comments:

Post a Comment

गोष्ट असेल छोटीशी ..

गोष्ट असेल छोटीशी .. पण त्याचीही कथा करतील.. तु सुस्कारे सोडशील साधे.. लोक त्याचीही गाथा करतील ..१ शिस्तभंगाचे कलम लागेल तुझ्या बटांना ......