Thursday, June 22, 2017

Soulmate

तो म्हणाला photo पहिले तुझे ,
छान हसतेस ..
मी पुन्हा तशीच हसले ..
म्हणाला तुझा ड्रेस ही छान होता ..
मी म्हणाले "धन्यवाद !"
म्हणाला ,हे नेहमीचे आहे
की त्या फोटोत काही विशेष ?
मला कळलेच नाही ...
त्याने पुन्हा विचारले ,
तू नेहमीच इतकी जवळ असतेस त्याच्या ?
आणि इतकी हसतेस ?
मग माझ्या डोक्यात प्रकाश..
(अन भविष्यात अंधार !!)
मी म्हणाले ,
तू तितक्या जवळ आलास की कळेल ,
.
.
.
.
(मागे चिमटा काढला की असंच हसू येतं ).
.
विनायक

No comments:

Post a Comment

उत्तान कविता

आधी कविता लक्षात रहायची..एकदम बरोबर ठिकाणी सापडायची.. तीच्या बटांत मिळायची..तर कधी खळीत धडपडायची.. आधी कविता मानेला हिसका देउन मस्त ...